Dataset2563_8สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) :สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

1.ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

2.ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกําจัด

3.ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

4.ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง

5.ปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจัดไม่ถูกต้อง

6.ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปกําจัด

7.ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

8.ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

9.ดัชนีคุณภาพอากาศ

10.ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน