Dataset2563_8สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) :สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

1.ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

2.ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกําจัด

3.ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

4.ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง

5.ปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจัดไม่ถูกต้อง

6.ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปกําจัด

7.ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

8.ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

9.ดัชนีคุณภาพอากาศ

10.ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่