Dataset2563_9 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) :ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 

1.จำนวนคดีที่รัฐต้องชดเชยความเสียหายให้กับผู้มิได้กระทำความผิด