Infographic น่าสนใจ

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: Infographic น่าสนใจ


Infographic unnamedd091263 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 3/2563


อัตราการเจริญเติบโตของ gpp และ gpp per cappita


การออมของคนจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562


ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พ.ศ.2561


ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562


ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ต่อโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ เดือนตุลาคม 2563


แรงงานนอกระบบ พ.ศ.2562


 เนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสุรินทร์


เศรษฐกิจครัวเรือนจังหวัดสุรินทร์


ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคจังหวัดประชากรจังหวัดสุรินทร์


ประชากรจังหวัดสุรินทร์


โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2563 


ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2 )


ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 1 )


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสร้างสุข

สร้างรอยยิ้มฯ เดือนกรกฎาคม 2563