ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562


ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563


ผลสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(ด้านเศรษฐกิจ)จังหวัดสุรินทร


ผลสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(ด้านสังคม)จังหวัดสุรินทร์


การย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2563
ผู้สูงอายุกับการทำงานจังหวัดสุรินทร์ 2562

การท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 2562


เกษตรอนทรีย์จังหวัดสุรินทร์ 2562


สถานการณ์ลุ่มน้ำและทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562


สถานการณ์ความยากจนของคนสุรินทร์ ปี 2562


สถานการณ์ประชากรในพื้นที่กับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์


สถานณืเกษตรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561


สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม 2562


การท่องเที่ยว 2561


ข้อมูลสำคัญ 2563


สถิติสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561


หนี้สินครัวเรือนจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2560