การประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด (TPD Info)

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด (TPD Info) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ณ ห้องศรีพิมาน โรงแรมสุรินทร์เมเจสติก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด โดยใช้โปรแกรมให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำฐาน ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดได้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทำฐานข้อมูลรวมถึงการ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น