การอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

นางธัญญลักษณ์ สุรินทรเสรี สถิติจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลตาอ็อง โดยการจัดอบรมในหลักสูตรนี้ก็เป็นการอบรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ประทับใจในครั้งนี้ เพราะมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการสอนจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม ซึ้งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 24 ท่านและผู้ที่ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุดคือเยาวชนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีรางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยมอีกหนึ่งรางวัลซึ่งเป็นเยาวชนในชุมชน เช่นเดียวกัน จึงเป็นที่น่าปลาบปลื่มยินดีและเป็นแนวทางที่ดีในการนำความรู้จากการอบรม หลักสูตรครั้งนี้ไปพัฒนาด้านเทคโนโลยีและด้านต่างๆแก่ชุมชนต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม