สถจ.สร. จัดประชุมโครงการ สปค. 53 ให้กับเจ้าหน้าที่

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

ตามที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ โดยการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 และเป็นวาระครบรอบร้อยปี ของการจัดทำสำมะโนของประเทศไทย โดยกำหนดคาบการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ จำนวน และลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือน ณ ที่อยู่ปกติที่พบวันสำมะโน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากรซึ่งข้อมูลเหล่านี้นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหารและใช้ในการ ประมาณประชากรในอนาคต

การอบรมครั้งนี้ ใช้เวลาในการชี้แจง 4 วัน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานโครงการ สปค. 53 จำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2553 ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ