การประชุมชี้แจง สปค.53 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เมื่อวันที่ 20 -23 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมทองธารินทร์ พร้อมเปิดแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์โครงการ สปค. 53 โดยมีท่านปลัดจังหวัดสุรินทร์ นายประสิทธิ์ บุญลิขิต เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจงครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งจากแต่ละอำเภอซึ่งปฎิบัต ิหน้าที่เจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 135 คน


เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล