พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล