ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ---------------------------------------

ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ     สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเปิดรับสมัครทางระบบ Internet ผ่าน Website http://www.nso.go.th ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   และได้กำหนดการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จังหวัดสุรินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อ   ผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบตามรายละเอียดดังนี้ ๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ - ๑๖   มารายงานตัว ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ๒. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ๓. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศนี้ แต่ถ้าหากมีการคัดเลือกในลักษณะเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีนี้ถือเป็นอันยกเลิก

ดาวน์โหลด ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว