ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านจริยธรรม เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างข้าราชการ/บุคลากรของส่วนราชการ  สามารถคลิก Banner " คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์"