ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านจริยธรรม เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างข้าราชการ/บุคลากรของส่วนราชการ  สามารถคลิก Banner " คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์"

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล