การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ได้เชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆในทุกภาคส่วน  นำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายต่างๆ  เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคทั้งในประเทศ นอกประเทศ อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่  ในวันพุธที่ 21 สืงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์