การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ได้เชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆในทุกภาคส่วน  นำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายต่างๆ  เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคทั้งในประเทศ นอกประเทศ อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่  ในวันพุธที่ 21 สืงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล