การประชุมประจำเดือนกันยายน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

การประชุมประจำเดิอนกันยายนสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ครั้งที 5 /2556 วันจันทร์ 7 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานสนามและการอบรมองค์ความรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานฯ