การประชุมประจำเดือนกันยายน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

การประชุมประจำเดิอนกันยายนสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ครั้งที 5 /2556 วันจันทร์ 7 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานสนามและการอบรมองค์ความรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานฯ

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล