ร่วมงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช กมลมหาสังฆปริณายก

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร
สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) ร่วมงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  กมลมหาสังฆปริณายก ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์