อาลัยสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ขอแสดงความอาลัยถวายแด่

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ข้าพระพุทธเจ้า  สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์