อาลัยสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ขอแสดงความอาลัยถวายแด่

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ข้าพระพุทธเจ้า  สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล