ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ..............................................................................                        ตามที่  สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่   ๗ ? ๘   พฤศจิกายน  ๒๕๕๖    และได้กำหนดการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  นั้น                      บัดนี้  การดำเนินการคัดเลือกฯ   ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จังหวัดสุรินทร์    จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้                     ทั้งนี้  ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบตามรายละเอียดดังนี้                     ๑.  ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่  ๑  ให้มารายงานตัว  ในวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา                          ๐๘.๓๐ ? ๑๖.๓๐ น.  ณ  สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์                     ๒.  ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกลำดับถัดไปแทน                     ๓.  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศนี้  แต่ถ้าหากมีการคัดเลือก                          ในลักษณะเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว  บัญชีนี้ถือเป็นอันยกเลิก

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                           ประกาศ ณ วันที่   21    พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖

--------------------------------------------------------------------------------------

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์  ลงวันที่         พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

ลำดับที่  เลขที่ใบสมัคร     ชื่อ - สกุล                      หมายเหตุ ๑                 ๐๐๑          นายปฐมพงศ์       ดอกกุหลาบ  ๒                 ๐๐๓          นางสาวสุภาวดี     บรรณการ  ๓                 ๐๐๖          นายธนศักดิ์          เรืองเจริญ 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม