การสัมมนาและอบรมความรู้สำหรับผู้ดูแลศูนย์ ICT ชุมชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  ได้เชิญเข้าร่วมสัมมนาและความรู้สำหรับผู้ดูแลศูนย์ ICT ชุมชน และประชาชนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอเขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์  อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล