ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมตอนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์)และคณะ  ด้วยความยินดียิ่งที่มาตรวจราชการที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล