การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่2

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 7 มีนาคม 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและสรุปข้อมูลรายการสถิติทางการเพิ่มเติ่มกับคณะทำงานชุดข้อมูลด้านการเกษตร  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์