การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่2

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 7 มีนาคม 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและสรุปข้อมูลรายการสถิติทางการเพิ่มเติ่มกับคณะทำงานชุดข้อมูลด้านการเกษตร  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล