ประชุมคณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุรินทร์ (GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557  สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ได้เชิญประชุมคณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุรินทร์ (GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยแต่งตั้งสถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี)  เป็นหัวหน้าคณะทำงานดำเนินงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุรินทร์(GPP)จำนวน  ๓  สาขาได้แก่  สาขาบริการด้านอสังการิมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ , สาขาบริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ  และสาขาลูกจ้างครัวเรือนส่วนบุคคล