ประชุมคณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุรินทร์ (GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557  สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ได้เชิญประชุมคณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุรินทร์ (GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยแต่งตั้งสถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี)  เป็นหัวหน้าคณะทำงานดำเนินงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุรินทร์(GPP)จำนวน  ๓  สาขาได้แก่  สาขาบริการด้านอสังการิมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ , สาขาบริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ  และสาขาลูกจ้างครัวเรือนส่วนบุคคล 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล