การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้าน OTOP (ผ้าไหม) ครั้งที่ 2

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 28  พฤาภาคม  2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้าน OTOP(ผ้าไหม)ครั้งที่1 เพื่อปรึกษาและวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่ากับคณะทำงานที่รับผิดชอบข้อมูลรายการสถิติทางการ  ณ ห้องประชุมศาลากลางชั้น 2  (ห้องจอมสุรินทร์)

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล