รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

 

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

...............................

 

ด้วยจังหวัดสุรินทร์   มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ   คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี

๑.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(๑)   มีสัญชาติไทย

(๒)   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

(๓)   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๔)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕)   ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต         ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

(๖)   มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

(๗)   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๘)   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๙)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น

๑.๒ เงื่อนไขการจ้างและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

(๑)   จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการจ้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

(๒)   อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๖๘๐.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๓,๓๒๐.-บาท

๑.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้     ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

(๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยออกให้หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายในวันปิดรับสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ

 

     (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ

    (๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

     (๕) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย โดยผู้ที่สมัครจะต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก หากเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือก

 

๒. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ   คุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

(๑)     มีสัญชาติไทย

(๒)     มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

(๓)     วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

(๔)     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕)     ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต       ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

(๖)     มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

(๗)     ไม่เป็นผู้มีบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๘)     ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๙)     ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

(๑๐)     ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น

๒.๒ เงื่อนไขการจ้างและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

(๑)      จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการจ้าง ระหว่างเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

(๒)      อัตราค่าจ้าง เงินเดือน ๗,๖๒๐.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว        ๑,๕๐๐.-บาท

๒.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

       (๕) สำเนาเอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ ชื่อ– สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) หลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชาย) จำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ

       (๖) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย โดยผู้ที่สมัครจะต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก หากเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือก

๓. กำหนด/เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ ๒/๕-๖   ถ. ศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีคัดเลือก

(๑) จังหวัดสุรินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

(๒) วิธีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงาน บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติเกี่ยวกับการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์/การติดต่อประสานงาน ท่วงท่าวาจา ปฏิภาณไหวพริบในการตอบข้อซักถามหรือสนทนาและประสบการณ์ อนึ่ง ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยกำหนดวันสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

๕. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชี

จังหวัดสุรินทร์ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ โดยเรียงลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

 

ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗