ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

-สำเนา- 

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

...............................

 

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ โครงการผลผลิตข้อมูลสถิติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตามรายละเอียดต่อไปนี้

๑.    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ

 

๑.๑ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

 

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

๐๐๑

นางอัญจนา สิทธิจันทร์เสน

 

๐๐๒

นางสาววิจิตรา พานคำ

 

๐๐๓

นายวีรศักดิ์ งามมาก

 

๐๐๔

นางสาววิภาวดี ยืนยง

 

๐๐๕

นางสาวศุจินันท์ สงวนดี

 

๐๐๖

นางสาวสรวีย์ ศรีสุวรรณ

 

๐๐๗

นายมหรรณพ อรุโณทัย

 

๐๐๘

ว่าที่ร้อยตรีดวง ภรรยาทอง

 

๐๐๙

นางสาวพิราวรรณ หนูเสน

 

 

๑.๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

 

วันที่

เวลา

เลขประจำตัวสอบ

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

๐๐๑ – ๐๐๔

 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

๐๐๕ – ๐๐๙

 

๑.๓ สถานที่สอบคัดเลือก ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ ๒/๕-๖    ถนนศิริรัฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๒.   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ

 

๒.๑ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

 

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

๐๐๑

นายนิล พลคำ

 

๐๐๒

นางสาวชฏาพร ศรีน้อย

 

๐๐๓

นางสาวอลิสา เรืองสุข

 

๐๐๔

นายพูนศิริ ภาคพรม

 

 

๒.๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

 

วันที่

เวลา

เลขประจำตัวสอบ

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

๐๐๑ – ๐๐๔

 

๒.๓ สถานที่สอบคัดเลือก ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ ๒/๕-๖    ถนนศิริรัฐ   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ วันที่           เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗