ชี้แจงหลักธรรมาธิบาล

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษบา วรรณภักดี)  ประชุมชี้แจงหลักธรรมาธิบาล ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เพื่อทำความเข้าใจหลักธรรมธิบาลสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์