ชี้แจงหลักธรรมาธิบาล

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษบา วรรณภักดี)  ประชุมชี้แจงหลักธรรมาธิบาล ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เพื่อทำความเข้าใจหลักธรรมธิบาลสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล