ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ 22 กรกฏาคม 2557

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถิติจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง อำภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์