ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ 22 กรกฏาคม 2557

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถิติจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง อำภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง