วันที่ 9 กันยายน 2557การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านท่องเที่ยว

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

วันที่ 9 กันยายน  2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน (นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์)าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านท่องเที่ยว เพื่อปรึกษาและวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและ Data Listกับคณะทำงานที่รับผิดชอบข้อมูลรายการสถิติทางการ เพื่อบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ให้ตอบสนองยุทธศาตร์ของประเทศ จังหวัด ประเด็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ และประเด็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการกำหนดนโยบายของจังหวัด  และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้ข้อมูลณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์