โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้า

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมี กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำ“โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ”  ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นั้น

         ในการนี้ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ จึงอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯดังกล่าว เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกล และมีปัจจัยเสี่ยง ต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจ ค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ด้วยการตรวจเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram) ทั้งนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ <<<