ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

-ร่าง-

ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
………………………………………………

           จังหวัดสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ตามรายการ ดังนี้
           รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
           ๑. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
           ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
           ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
           ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานสถิติจังหวัด อำนาจเจริญ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
           ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
           ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
          
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.mict.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๕๑๑๙๓๑ ในวันและเวลาราชการ
            โดยผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาจะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองของบริษัท สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับเอกสารสอบราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไปในวันมารับเอกสารสอบราคาด้วย

                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

                                              

                                                 (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)
                                         สถิติจังหวัดสุรินทร์  ปฏิบัติราชการแทน
                                                ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์