วันที่ 24 ตุลาคม 2557 การจัดงานบำเพ็ญพระกุศล ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมการจัดงานบำเพ็ญพระกุศล ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนืองจากเป็นวันครบรอบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ณ ศาลาอตุโลวัดบูรพารามพระอารมหลวงเฉลิมพระเกียรติ