วันที่ 5 - 16 พฤศจิกายน 2557 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์/งานกาชาดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 5 - 16 พฤศจิกายน 2557 สถิติจังหวัด(นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  ได้มอบหมายจากจังหวัดสุรินทร์ให้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์/งานกาชาดสุรินทร์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์/งานกาชาดสุรินทร์" ณ สนามกีฬาศรีณรงค์  ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร๋

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล