วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ร่วมชมการแสดงช้าง

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  ได้ร่วมชมการแสดงช้าง เพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคในจังหวัดให้ส้อดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ผลงานของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ณ สนามแสดงช้าง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์