วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 การประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านสังคม ครั้งที่ 2

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี ) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่   เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านสังคม เพื่อปรึกษาและวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและ Data Listกับคณะทำงานที่รับผิดชอบข้อมูลรายการสถิติทางการ เพื่อบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ให้ตอบสนองยุทธศาตร์ของประเทศ จังหวัด ประเด็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ และประเด็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการกำหนดนโยบายของจังหวัด  และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้ข้อมูล ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล