ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 18 กันยายน 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รายงานสรุปผลงานผลการดำเนินงานเพื่อรายางานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัด นำเสนอหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์) และคณะในโอกาศที่เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดสุรินทร์