Clean for The King ทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐาน วรรณภักดี)  มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ(นายสุพร หาสุข) พร้อม พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล