อบรมโครงการสำรวจการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ.2559

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี)อบรมโครงการสำรวจการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ.2559 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของโครงการฯ เนื้อหาของแบบสอบถาม ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล