ตรวจงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการ ตรวจงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2560 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และควบคุม การปฏิบัติงานสนามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยูในความรับผิดชอบ

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล