ตรวจงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการ ตรวจงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2560 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และควบคุม การปฏิบัติงานสนามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยูในความรับผิดชอบ