เนื้อหา

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่: การท่องเที่ยว

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: บทความที่น่าสนใจ

2


1. พัฒนาระบบบริหารจัดการจัดการการท่องเที่ยว

   จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

   จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

   ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย

   ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

   รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด

   จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

   จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

   *จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home stay/Guest Houst ที่ได้รับมาตรฐาน

   *จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดืั้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน

2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

    จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบรับอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

    จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

    รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

    จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร

4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

    ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

    *จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

    *ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน

    *ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

5. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

   จำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

   จำนวนสินค้า ของฝากที่ระลึกของจังหวัดที่ได้รับการรรับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

   มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของืั้ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

6. พัฒนาการตลาด

    รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัด

    *รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด