เนื้อหา

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่: ขยะ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: บทความที่น่าสนใจ

4

 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

   ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

   จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัยหามลพิษ

   ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

   จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ ลดลง

   ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

   ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

   ปริมาณขยะสะสม

   *ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)

   ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

   *พื้นที่มีปัญหาขยะ

   ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

   *ร้อยล่ะที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

   จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยีเพื่อเพิั่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

    จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

    *จำนวนครัวเรือน

    จำนวน อปท.ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

    *จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

    จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกสุขหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

    *จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขและติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

    จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

    จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

    จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

    จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

3. จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

    จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

    *ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจักการปัญหาขยะ

    แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด

    *แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

    จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ