เนื้อหา

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่: ผู้สูงอายุ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: บทความที่น่าสนใจ

3


1. การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

   จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

   จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

   จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

   จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

   จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน

   จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

   จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

   จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

   จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

   จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

   จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก

   จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง

   จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

   ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

2. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

    จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

    จำนวนสถาพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

    จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

    จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน)

    จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

    จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

    จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

    จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

    จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

    จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

    จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

    จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

    จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ