เนื้อหา

ชุดข้อมูลกลางสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: บทความที่น่าสนใจ

mindmap data 

    บทวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนชุดข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์

จากแผนพัฒนาพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561- 2564)

 

1.  บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ (GPP)

2. บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ (ข้าวหอมมะลิ) 

3. บทวิเคราะห์ด้านสังคม (ผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์)                       

3. บทวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ)   

 

Infographic


1. GPP

2. ผู้สูงอายุ

3. ขยะ

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

      

 

 

                             mix